Noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus un ierobežojumus. Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visiem mājas lapas lietotājiem. Biedrībai „Dr.Klauns” ir tiesības mainīt un veikt grozījumus šajos noteikumos. Izmaiņas stājas spēkā ar brīi, kad tās ir publicētas mājas lapā.
 2. Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem, mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus
 3. Katrs mājas lapas lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām.
 4. Mājas lapas lietotājiem ir tiesības piekļūt publiski pieejamajām mājas lapas sadaļām, kā arī kopēt, izplatīt mājas lapā esošo saturu, atsaucoties uz mājas lapu. Mājas lapā esošā informācijas izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.
 5. Mājas lapas lietotājam ir aizliegts piekļūt mājas lapai apejot drošības sistēmas.
 6. Mājas lapas lietotājam ir aizliegts mainīt šajā lapā iekļauto saturu
 7. Mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām mājas lapām, lai sniegtu papildus informāciju. Biedrība „Dr.Klauns” nav saistīta ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
 8. Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Lietotājs šo tiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības.
 9. Apstiprinot lietošanas noteikumus lietotājs piekrīt, ka biedrība „Dr.Klauns” veiks caur mājas lapu un ziedošanas sistēmu nodoto fizisko personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot tiesību noteiktās prasības.
 10. Ziedošanas iespējas mājas lapā iespējama AirPay sistēmā EUR valūtā. Ziedotā naudas summa nonāk biedrības “Dr.Klauns” bankas kontā. Ja ziedošanas mērķis nav norādīts (konkrēta Daktera Klauna atbalstam), tad nauda tiek atbildīgi izlietota organizējot un apmaksājot Dakteru Klaunu darbu, nodrošinot viņus ar darbāam nepieciešamajām lietām.
 11. Veicot ziedojumu ar pārskaitījumu uz biedrības “Dr.Klauns” bankas kontu, ziedotājs apliecina ziedojuma atbilstību savām iespējām. Pēc ziedojuma veikšanas ziedotājam nav tiesību pieprasīt ziedojuma atmaksu.
 12. Ziedotājam ir tiesības pārliecināties par līdzekļu izmantošanu atbilstoši mērķim. Biedrība “Dr.Klauns” nodrošina ar nepieciešamo informāciju.
 13. Bankas komisijas maksa par ziedojuma veikšanu ar maksājuma karti ziedotājam tiek noteikta saskaņā ar bankas cenrādi un tiek ieturēta no ziedotāja konta.
 14. Biedrība “Dr.Klauns” neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies ziedotājam, gadījumā, ja jebkura cita trešā persona veic ziedojumu ar citai personai izsniegtas maksājuma kartes datiem.
 15. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šiem noteikumiem tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktors noteiktajā kārtībā. Strīdi, kas radušies saistībā ar bankas komisijas maksu, mājas lapas lietotājs risina ar banku.

 

coloring.cool