Atbalstītāju priekšrocības

Palīdzēt citiem nav pienākums, tas ir prieks, kas uzlabo paša veselību un vairo laimi.

Esam pateicīgi ikvienam, kurš ziedo biedrībai „Dr.Klauns”, atbalstot 40 Dakteru Klaunu ikdienas darbu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un citās slimnīcu bērnu nodaļās Latvijas reģionos. Mums liels prieks, ka ar ziedotāju atbalstu varam realizēt mūsu galvenos uzdevumus – radīt ērtu un draudzīgu vidi bērniem, viņu vecākiem un slimnīcas personālam, uzlabot bērnu fizisko un emocionālo stāvokli, palīdzēt stresa pārvarēšanā dažādu procedūru laikā, veicinot mazo pacientu ātrāku izveseļošanos. Biedrība „Dr.Klauns” Latvijā darbojas kopš 2012.gada 28.septembra. 2013.gadā biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas nozīmē, ka biedrības pamatdarbība ir sabiedriskā labuma darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, veselības veicināšanu un slimību profilaksi un citām jomām. Personas un uzņēmumi, kuri ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgi saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus, kas paredzēti likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli ”. Nodokļu atvieglojumi/atlaides privātpersonām:

  • Ziedotā summa tiek atskaitīta no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa, bet personas attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma.
  • Lai atvieglojumus saņemtu, nepieciešams Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, veiktā ziedojuma apliecinājumu (bankas maksājuma uzdevums), kā arī lēmumu par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu biedrībai „Dr.Klauns”.
  • Piemērs: Ja bruto alga gadā ir 5000.00 EUR, tad iespējamais ziedojuma apmērs, no kura var saņemt nodokļu atvieglojumus ir 1000.00 EUR. Ziedojot 100.00 EUR un to uzrādot gada ienākumu deklarācijā, iespējams atgūt 23%, t.i., 23.00 EUR.

Nodokļu atvieglojumi/atlaides uzņēmumiem:

  • Uzņēmumu ienākumu nodoklis tiek samazināts par 85% no sabiedriskā labuma organizācijas ziedotajām summām. Nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no aprēķinātā nodokļa kopējās summas.
  • Lai atvieglojumus saņemtu, nepieciešams Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt uzņēmuma ienākumu nodokļa gada deklarāciju, norādot tajā ziedoto summu, līguma kopiju par veikto ziedojumu un lēmumu par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu biedrībai „Dr.Klauns”.
  • Nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti, ja ziedojuma mērķi ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona (darbinieks, ģimenes loceklis); kā arī ja ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam un viņa saistītām personām, kā arī nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.
  • Piemērs: Ja uzņēmuma gada peļņa ir 20 000.00 EUR, ienākuma nodoklis (15%) sastāda 3 000.00 EUR. Kopējā nodokļu atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no aprēķinātā nodokļa, t.i., 600.00 EUR. Ziedojot 100.00 EUR, iespējams saņemt 85% nodokļa atlaidi no ziedotās summas, t.i., par 85.00 EUR tiek samazināts uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājums.

Ikvienam atbalstītājam un ziedotājam ir tiesības pārliecināties par līdzekļu izmantošanu atbilstoši mērķim. Mēs ar prieku Jūs nodrošināsim ar nepieciešamo informāciju.

coloring.cool